fbpx

Подготовка и прилагане на комуникационна стратегия

Анализ на комуникационните нужди; Дефиниране и
приоритизиране на целеви групи; Формулиране на
послания; Идентифициране на
комуникационни канали и средства; Разработване на
графици и планове за действие; Бюджетиране
Заяви сега

Нека заедно изградим Вашата комуникационна стратегия

11 + 4 =