fbpx

Общи условия

Екипът на „АБ Комюникейшънс“ ЕООД Ви поздравява за решението да посетите www.abcom.bg и Ви съветва внимателно да се запознаете с настоящите Общи условия за използване на сайта. Общите условия имат сила на споразумение между Вас и „АБ Комюникейшънс“ ЕООД, с което получавате правото да използвате сайта единствено за лични и нетърговски цели, съобразно посочените по-долу изисквания на „АБ Комюникейшънс“ ЕООД.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата www.abcom.bg, ВИЕ декларирате, че сте запознат/а, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. При използването на страницата www.abcom.bg, Вие се задължавате да спазвате и условията на законодателството на Република България и приложимите международни закони, макар и не изрично изброени в настоящите Общи условия.

II. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуална собственост върху материали, дизайн, текст, авторски снимки, картинки, графики и друга информация и/или елементи на страницата са запазени и обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Разрешава се цитиране на заглавие, параграф или друг вид информация от www.abcom.bg, при условие, че това не води до вреди за „АБ Комюникейшънс“ ЕООД. Отговорността за достоверността на цитираната информация е за субекта, който я цитира.

Всяко ползване, възпроизвеждане, публичен показ, промяна и т.н. на информация или елементи от www.abcom.bg несъобразено с настоящите Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения законов ред освен в случаите на незначителен по обем информация, използвана за лични цели и при условие, че това не уврежда законните интереси на „АБ Комюникейшънс“ ЕООД.

При нерегламентирано ползване, копиране и др. на материали от www.abcom.bg или при друг вид нарушение на правата на интелектуална собственост върху тях, нарушителят дължи обезщетение на„АБ Комюникейшънс“ ЕООД в размер на 3 000лв. (три хиляди лева) за всяко нарушение. „АБ Комюникейшънс“ ЕООД запазва правото си да претендира обезщетение над посочения размер за по-големи вреди.

III. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

„АБ Комюникейшънс“ ЕООД не притежава и не контролира съдържащите се в www.abcom.bg  електронни препратки и не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, посочени в тях.

„АБ Комюникейшънс“ ЕООД не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в страната и/или чужбина, ограничаващи напълно или частично използването на www.abcom.bg.

„АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД полага необходимите грижи за поддържане на вярна точна и актуална информация на www.abcom.bg. „АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД не изключва възможността, въпреки положените необходими грижи, да възникнат несъответствия и пропуски.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

„АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД запазва правото си да променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените на www.abcom.bg заедно със съобщение за тях.

Промяната и актуализацията на Общите условия имат незабавно действие.

За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 1.01.2020 г.